לחיות יחד בקמפוס מגוון מבחינה תרבותית - דו"ח מחקר הערכה מאונ' חיפה 2014

שייך לפרוייקט: 

לחיות יחד בקמפוס מגוון מבחינה תרבותית
Living Together in a culturally Diverse Campus
العيش معاً في حرم جامعيّ متنوّع ثقافيّاً
 
דו"ח מחקר הערכה
 
סדנאות לפיתוח מודעות בין תרבותית: "מנהיגות קהילתית" ו"בין תרבויות, בין שפות, בין זהויות"
 
אחמד בדראן

תקציר המחקר
בשנה"ל תשע"ד פעלו באוניברסיטת חיפה 4 קבוצות בשתי סדנאות בין תרבותיות: הראשונה "סדנת יצירה ומשחק: בין תרבויות, בין שפות, בין זהויות" (להלן סדנת/קבוצת האמנות), והשנייה סדנא "לפיתוח מודעות בין תרבותית – תכנית מנהיגות קהילתית".
בסדנא הראשונה השתתפו כ- 16 סטודנטים, קבוצה אחת, במסגרת בית הספר לאמנות. בסדנא השנייה השתתפו 32 סטודנטים בשלוש קבוצות נפרדות: שתי קבוצות לסטודנטים חדשים (20 משתתפים בשתי הקבוצות), וקבוצה אחת של סטודנטים וותיקים-ממשיכים (12 משתתפים).
מטרת מחקר ההערכה שכאן היא לבדוק את ההשפעה (האימפקט) של ההשתתפות בשתי הסדנאות הבין תרבותיות הללו (להלן "התכנית") על עמדותיהם של הסטודנטים בשלושה מעגלים מרכזיים: תרומתו של המפגש הבין תרבותי להיכרות עם האחר, השפעת התכנית במרחב הקמפוס של האוניברסיטה ותרומת התכנית למשתתפיה ומה הם לוקחים איתם בעקבות ההתנסות שלהם בסדנאות הבין תרבותיות.
הנתונים למחקר נאספו ממספר מקורות מידע, והם: הסטודנטים המשתתפים בכל הסדנאות, המנחים והמובילים של התכנית, בנוסף למסמכים שונים על עמותת מבט, והסילאבוסים של הסדנאות ועבודותיהם הרפלקטיביות של חלק מהסטודנטים אשר כתבו בסיום שנה"ל.

במחקר נעשה שימוש במספר כלים מחקריים, והם: שאלון לסטודנטים (ענו על השאלון 46 משתתפים), ראיון עומק חצי מובנה עם המנחים ומובילי התכנית (7 ראיונות), תצפית אחת בשיעור הפתוח של קבוצת סדנת האמנות, קבוצת מיקוד עם קבוצת הוותיקים וניתוח תוכן של מסמכים רלוונטיים שונים, כפי שציינתי למעלה.
איסוף הנתונים התבצע בחודש יוני 2014, החל מהשבוע האחרון של הלימודים של סמסטר ב', והסתיים בסופו של אותו החודש, למעט ראיון אחד אשר נערך בתאריך 02/07.
ניתוח הממצאים והצגתם נעשה בשילוב הנתונים הכמותיים (מהשאלון לסטודנטים) והנתונים האיכותניים (מהראיונות, התצפית, קבוצת המיקוד וניתוח המסמכים).
לפי הממצאים: 1) יש שביעות רצון כמעט מלאה מהסדנאות הבין תרבותיות; 2) לתכנית יש תרומה גדולה מאוד להיכרות משתתפיה עם "האחר"; 3) ההשתתפות בתכנית השפיעה באופן ניכר וחיובי, על עמדותיהם של הסטודנטים בנושא יחסי יהודים-ערבים; 4) רוב גדול של משתתפי הסדנאות מזהים פוטנציאל השפעה של התכנית על השיח הרב תרבותי ופיתוח פעילות רב תרבותית בקמפוס; 5) התכנית מקנה למשתתפיה תובנות חדשות, תובנות וכלים רב תרבותיים, אשר עוזרים להם במעגלי חייהם השונים, בין אם בקמפוס ובין אם מחוצה לו; 6) התכנית השפיעה על הסטודנטים הערבים יותר מאשר על היהודים; 7) התכנית השפיעה על הוותיקים יותר מאשר על החדשים; 8) יש לתכנית אפקט מיוחד, במיוחד על הסטודנטים החדשים, מעצם היות האוניברסיטה מקום המפגש הבין תרבותי הראשון/היחיד עבורם; 9) ונקודה אחרונה, מתייחסת למבנה, הרכב וגודל הקבוצות הבין תרבותיות. לנקודה אחרונה זו יש השפעה גדולה מאוד על ההוויה של המפגש הבין תרבותי של משתתפי ומשתתפות הסדנאות הבין תרבותיות: על הקבוצות להיות קטנות, אך לא קטנות מדי; יחס מספרי שווה בין יהודים וערבים; גיוון רב תרבותי עדתי בתוך קבוצות הלאום; ואיזון מגדרי בקבוצות.

לאור הממצאים של מחקר ההערכה, הדוח מציע לקחים והמלצות מעשיות למקבלי החלטות (ראה פרק אחרון בדוח "סיכום, דיון, לקחים והמלצות מעשיות למקבלי החלטות"). להלן התמצית של ההמלצות:
להמשיך בתכנית ולהרחיב את הפעילות ולאפשר ליותר סטודנטים להשתתף בסדנאות הבין תרבותיות, תוך כדי פתיחתם של מרחבי ומוקדי פעילות רב תרבותיים נוספים חדשים בקמפוס, במסגרת תכנית רב שנתית. זאת במטרה להעצים את פוטנציאל מימוש ההשפעה של התכנית על תרומתה להיכרות עם האחר, פיתוח מודעות לחיים בחברה רב תרבותית ואחריות חברתית.
מהלך זה מצריך הובלתן של מספר פעולות, כאשר המרכזיות שבהן: יצירת שיתופי פעולה בין מחלקות ו/או בין חוגים שונים ו/או גופים פעילים מרכזיים באוניברסיטה (כמו: אגודת הסטודנטים, המרכז היהודי ערבי, היחידה לקידום ההוראה, הנהלת האוניברסיטה ועוד); בנוסף, פיתוח תכנים ודרכי פעולה מותאמות להרחבה המוצעת (והמומלצת כאן) (כמו: יצירת מיקוד פעילות שמכוון כלפי פנים – הקמפוס, והכשרת הסטודנטים המשתתפים בנושא "יזמות רב תרבותית" במרחב הקמפוס).

למחקר המלא - לחצו כאן להורדה

שתף